zadzwoń: 601 348 665,  81 887 71 54

Dostosowanie umów do nowego prawa telekomunikacyjnego 25.09.2023

INFORMACJA

o zmianie Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (dalej jako: „Umowa”)

oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych (dalej jako: „Regulamin”)

Dostawca usług:

PHU AMPLUS Krzysztof Joński
24-100 Puławy ul.Słowackiego 2/507
NIP: 716-000-82-38,  REGON: 430273251
wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 1276

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że z dniem 25 września 2023 r. z uwagi na konieczność dostosowania postanowień wzorców dokumentów abonenckich do wymogów prawa, w tym w szczególności do wymogów Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1703), zmianie ulegają wzory umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowanych u Dostawcy usług.

— W skrócie:

§  wprowadzamy do regulaminów definicje nadużyć w komunikacji elektronicznej – CLI spoofingu, smishingu, generowania sztucznego ruchu, dokonywania nieuprawnionej zmiany informacji adresowej oraz nieuprawnionego stosowania nazw zastrzeżonych dla podmiotów publicznych, a także określamy konsekwencje stwierdzenia takich nadużyć ze strony Abonenta.

Szczegółowy opis wprowadzanych zmian stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji.

Wskazujemy, że powyższa zmiana wzorców stosowanych u Dostawcy usług stanowi zmianę warunków umowy w rozumieniu art. 60a ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 ze zm.; dalej jako: „PT”). W związku z tym przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa upływa w dniu 25 września 2023 r.

Konieczność wprowadzenia zmian w Regulaminie wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, dlatego też w razie wypowiedzenia umowy w trybie wskazanym powyżej Dostawcy usług będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulg udzielonych przy zawarciu umowy, o których mowa w art. 57 ust. 6 PT.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, zapraszamy Państwa do kontaktu z Operatorem — w celu ich wyjaśnienia: osobiście w BOK pod adresem 24-100 Puławy ul.Słowackiego 2/507; za pomocą wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  pod numerem telefonu 601-34-86-65. Jednocześnie informujemy, że zmiana Regulaminu nie wpływa na wysokość Państwa zobowiązań z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych ani na jakość i zakres świadczonych Państwu usług.

Nowy wzorzec Regulaminu świadczenia usług jest dostępny na stronie internetowej Dostawcy usług pod adresem: www.amplus.net.pl, a także będzie dostarczony nieodpłatnie Abonentowi będącemu stroną umowy zawartej w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, jak i na każde jego żądanie.

Załączniki:

 1. Szczegółowy opis zmian wprowadzanych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych.


 

Załącznik nr 1

Szczegółowy opis zmian wprowadzanych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych

I. Zmiany wprowadzone do Regulaminu świadczenia usług polegają na:

 1. dodaniu definicji CLI Spoofingu jako nadużycia w komunikacji elektronicznej polegającego na nieuprawnionym posłużeniu się lub korzystaniu przez użytkownika lub przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wywołującego połączenie głosowe informacją adresową wskazującą na osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej inną niż ten użytkownik lub przedsiębiorca telekomunikacyjny, służącego podszyciu się pod inny podmiot, w szczególności w celu wywołania strachu, poczucia zagrożenia lub nakłonienia odbiorcy tego połączenia do określonego zachowania, zwłaszcza do przekazania danych osobowych, niekorzystnego rozporządzenia mieniem lub instalacji oprogramowania;
 2. dodaniu definicji Smishingu jako nadużycia w komunikacji elektronicznej polegającego na wysyłaniu wiadomości SMS, w których nadawca podszywa się pod inny podmiot w celu nakłonienia odbiorcy tej wiadomości do określonego zachowania, w szczególności przekazania danych osobowych, niekorzystnego rozporządzenia mieniem, otwarcia strony internetowej, inicjowania połączenia głosowego lub instalacji oprogramowania;
 3. dodaniu definicji Sztucznego Ruchu jako wysyłania lub odbierania komunikatów lub połączeń głosowych w Sieci lub/i w sieci innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, za pomocą jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych lub za pomocą jakichkolwiek programów, których celem nie jest skorzystanie z usługi telekomunikacyjnej, lecz zarejestrowanie ruchu na punkcie połączenia sieci telekomunikacyjnych lub przez systemy rozliczeniowe, przy użyciu Karty SIM otrzymanej od Dostawcy usług;
 4. dodaniu definicji Nieuprawnionej Zmiany Informacji Adresowej jako nadużycia w komunikacji elektronicznej polegającego na niezgodnym z prawem modyfikowaniu informacji adresowej uniemożliwiającym albo istotnie utrudniającym ustalenie przez uprawnione podmioty lub przedsiębiorców telekomunikacyjnych uczestniczących w dostarczeniu Komunikatu informacji adresowej użytkownika wysyłającego Komunikat, z wyłączeniem zmiany wyłącznie adresu IP użytkownika wysyłającego Komunikat;
 5. dodanie definicji Wykazu Nadpisów Podmiotów Publicznych jako wykazu nazw i ich skrótów zastrzeżonych dla podmiotów publicznych jako nadpis wiadomości pochodzącej od tego podmiotu publicznego oraz wariantów tych nazw i skrótów, mogących wprowadzać odbiorcę w błąd co do pochodzenia wiadomości od podmiotu publicznego, dostępny na stronie internetowej CSIRT NASK;
 6. dodanie definicji CSIRT NASK jako Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego działającego na poziomie krajowym, prowadzonego przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową - Państwowy Instytut Badawczy, powołanego między innymi w celu obsługi incydentów Smishingu zgłaszanych pod bezpłatny numer 8080;
 7. dodanie definicji Komunikatu jako każdej informacji wymienianej lub przekazywanej między określonymi użytkownikami za pośrednictwem publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych; nie obejmuje on informacji przekazanej jako część transmisji radiowych lub telewizyjnych transmitowanych poprzez sieć telekomunikacyjną, z wyjątkiem informacji odnoszącej się do możliwego do zidentyfikowania abonenta lub użytkownika otrzymującego informację;
 8. doprecyzowanie, że Dostawca usług może przetwarzać i udostępniać innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym informacje, w tym informacje objęte tajemnicą telekomunikacyjną, z wyłączeniem Komunikatu, w celu identyfikacji, zapobiegania i zwalczania nadużyć w komunikacji elektronicznej oraz że może przetwarzać i udostępniać Komunikat w celu identyfikacji, zapobiegania i zwalczania Smishingu (dotyczy również wiadomości MMS)
 9. określenie warunków przetwarzania treści wiadomości SMS, MMS oraz informacji o usługach telekomunikacyjnych, które nie zostały przez tego przedsiębiorcę wykonane w związku z realizacją obowiązków w zakresie zapobiegania nadużyciom w komunikacji elektronicznej i ich zwalczania;
 10. dodanie informacji o możliwości bezpłatnego wysyłania wiadomości SMS na właściwy w tym celu numer skrócony 8080 w celu zgłaszania podejrzeń Smishingu;
 11. dodanie informacji o obowiązkach i uprawnieniach Dostawcy usług dotyczących blokowania wiadomości/połączeń głosowych, ukrywania identyfikacji numeru wywołującego dla użytkownika końcowego oraz blokowania dostępu do numeru/usługi w celu zapobiegania nadużyciom w komunikacji elektronicznej i ich zwalczania;
 12. ustanowienie zakazów generowania Sztucznego Ruchu, dopuszczania się Smishingu lub CLI Spoofingu, a nadto stosowania nazw i ich skrótów zastrzeżonych dla podmiotów publicznych jako nadpis wiadomości pochodzącej od tego podmiotu publicznego oraz wariantów tych nazw i skrótów, mogącego wprowadzać odbiorcę w błąd co do pochodzenia wiadomości od podmiotu publicznego albo dokonywania Nieuprawnionej Zmiany Informacji Adresowej;
 13. dodanie informacji o prawie wniesienia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przypadku zablokowania wiadomości jako noszącej znamiona Smishingu;
 14. wprowadzenie kary umownej za przypadki nadużyć w komunikacji elektronicznej w wysokości 3000 zł za każdy przypadek naruszenia;
 15. dodanie informacji o rejestrowaniu informacji o usługach, które nie zostały wykonane przez Dostawcę usług w związku z wykonywaniem obowiązków i uprawnień w zakresie zapobiegania nadużyciom w komunikacji elektronicznej i ich zwalczania w zakresie umożliwiającym rozpatrzenie reklamacji.

II. Zmiany wprowadzane do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych polegają na:

 1. doprecyzowaniu, że Dostawcy usług przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, jeżeli Abonent: generuje Sztuczny Ruch, dopuszcza się Smishingu, dopuszcza się CLI Spoofingu, stosuje nazwy i ich skróty zastrzeżone dla podmiotów publicznych jako nadpis wiadomości pochodzącej od tego podmiotu publicznego oraz warianty tych nazw i skrótów, mogące wprowadzać odbiorcę w błąd co do pochodzenia wiadomości od podmiotu publicznego, dokonuje Nieuprawnionej Zmiany Informacji Adresowej.